Recykling
Makulatura
Tworzywa
Folia
Złom
Sprawozdania
Niszczenie
Utylizacja
Zbiórki
Sklep

 

SPRAWOZDANIA

Zlecając nam wykonanie sprawozdania macie Państwo:
 • pewność prawidłowo i na czas sporządzonego rozliczenia w zgodzie z obowiązującymi przepisami,
 • brak kar i mandatów za niedopełnienie obowiązku,
 • oszczędność czasu - nie trzeba szukać aktualnych przepisów i ustaw,
 • stałym klientom udzielamy atrakcyjnych rabatów

Wykonujemy sprawozdania:

RAPORT DO KOBiZE

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1107), powołała do życia Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), który m.in. wykonuje zadania związane z funkcjonowaniem Krajowego systemu bilansowania i prognozowania emisji, w tym prowadzenie Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.

Szczegółowo sposób sprawozdawczości opisuje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA - z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji

Raport do KOBiZE zawiera szczegółowe informacje o wielkości emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji oraz prowadzonej działalności, na skutek której występuje emisja.

 

Raporty dotyczą między innymi firm, które:

 • posiadają kotły grzewcze opalane węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym służące do ogrzewania m.in. hal produkcyjnych, biur, sklepów ...

 • posiadają samochody służbowe (samochody osobowe, samochody dostawcze), inne maszyny posiadające silniki spalinowe (wózki widłowe),

 • zajmują się malowaniem, lakierowaniem, spawaniem, klejeniem ...

 • posiadają piece piekarnicze,

 • posiadają klimatyzatory,

Sprawozdanie składane jest co rok, do końca lutego bieżącego roku, za rok poprzedni.

 

Kary - nakładane przez Inspekcję Ochrony Środowiska wg stawek której wysokość ustalana jest na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.)

 

Rozpoczynającym  sprawozdawczość - w cenie sprawozdania - zakładamy konto w Krajowej bazie

 

Koszt - 100 zł netto za jeden moduł sprawozdania

SPRAWOZDANIE O ODPADACH

Sprawozdanie o odpadach powinni składać posiadacze odpadów. Posiadacz odpadów powinien prowadzić ewidencję odpadów - KPO (Karty Przekazania Odpadu) i KEO (Ewidencji Odpadu). Ewidencja odpadów w przypadku posiadacza odpadów, który prowadzi działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, powinna obejmować sposoby gospodarowania odpadami, a także dane o ich pochodzeniu i miejscu przeznaczenia.

Sprawozdanie należy złożyć do urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce wytwarzania, odbierania odpadów komunalnych, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

 

Zgodnie z  ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 21.) posiadaczami odpadów są:

 • wytwórcy odpadów,

 • zajmujący się zbieraniem odpadów,

 • zajmujący się odzyskiem,

 • zajmujący się unieszkodliwianiem odpadów,

 • firmy odbierające odpady komunalne.

Termin złożenia sprawozdania o odpadach mija 15 marca bieżącego roku, za rok miniony.

 

Sprawozdanie przygotowujemy w oparciu o KPO i KEO

 

Koszt - 100 zł netto jeden moduł sprawozdania

SPRAWOZDANIE DO GIOŚ

Od 1 stycznia 2016 r. zasady postepowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym określa ustawa z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688).

Zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

 • Sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu należy przekazywać do GIOŚ w terminie do 31 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do dnia 15 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku.

Prowadzący zakład przetwarzania:

 • Zaświadczenie o zużytym sprzęcie należy przekazywać do GIOŚ w terminie do 20 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do dnia 10 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku.

 • Sprawozdanie o przetworzonym zużytym sprzęcie należy przekazywać do GIOŚ w terminie do 31 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do dnia 15 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku.

Prowadzący działalność w zakresie recyklingu:

 • Zaświadczenie potwierdzające recykling należy przekazywać do GIOŚ w terminie do 10 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do końca lutego za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku.

 • Sprawozdanie o odpadach pochodzących ze zużytego sprzętu należy przekazywać do GIOŚ w terminie do 31 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do dnia 15 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku.

Prowadzący działalność w innym niż recykling:

 • Zaświadczenie potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku należy przekazywać do GIOŚ w terminie do 10 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do końca lutego za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku.

 • Sprawozdanie o odpadach pochodzących ze zużytego sprzętu należy przekazywać do GIOŚ w terminie do 31 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do dnia 15 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku.

UWAGA - Stany zerowe nie zwalnia z obowiązku składania zestawienia.
 

Koszt - 100 zł netto dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska.

 

SPRAWOZDANIE - OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Informacje na temat korzystania ze środowiska wraz z wyliczeniem należnych opłat za ilość gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, ilości pobranej wody podziemnej i powierzchniowej, ścieki wprowadzone do wód lub do ziemi oraz za składowane odpady.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (T.J. Dz. U. z 2008 roku nr 25, poz. 150 ze zm.).

Opłatom za korzystanie ze środowiska podlegają:

 • przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą,

 • osoba fizyczna korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim wymagane jest pozwolenie,

 • jednostka organizacyjna  - urzędy, gminne zakłady gospodarki komunalnej, szkoły, stowarzyszenia.

Opłata za korzystanie ze środowiska dotyczy:

 • składowania odpadów,

 • emisji zanieczyszczeń do powietrza - spalania paliw w kotłach, z procesów technologicznych, ze spalania paliw przez środki transportu (samochody służbowe),

 • poboru wód - pobór wody podziemnej, powierzchniowej, śródlądowej, pobór morskich wód wewnętrznych,

 • wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi - ścieków komunalnych, bytowych lub przemysłowych, a także wód chłodniczych, zasolonych opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych.

Zbiorcze zestawienie należy składać do 31 marca każdego roku do właściwego urzędu marszałkowskiego.

 

Wyliczoną w zestawieniu opłatę należy wpłacić na konto właściwego urzędu marszałkowskiego jeżeli przekracza 800 zł za rok dla danego rodzaju korzystania ze środowiska.

 

UWAGA - Zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty nie zwalnia z obowiązku składania zestawienia.
 

Koszt - 100 zł netto dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska.

 
 
 

Ostatnia modyfikacja:

26 stycznia 2016

Copyright © 2011 by e-Recykling; webmaster: piotr@e-recykling.eu;

 Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Ważne!  Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.